Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45870
Title: Phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Trần, Thị Ánh Tuyết
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45870
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005540.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.