Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45877
Title: Đánh giá tác động của Luật thuế bảo vệ môi trường đến hoạt động kinh doanh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Quốc Việt , người hướng dẫn
Đào, Thị Huyền Trang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 68 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45877
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006172.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.