Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45878
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Trang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 82 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45878
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006171.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.