Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45907
Title: Phát triển hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Vũ, Hà Cường, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Lan Thư
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45907
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006009.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.