Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45912
Title: Quản lý dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tuyết Lan
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45912
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006006.pdf
  • Description : 
  • Size : 897.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.