Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45919
Title: Phát triển dịch vụ bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thanh Thúy
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45919
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006000.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.