Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45921
Title: Chính sách bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ đối với các mặt hàng thủy sản và một số gợi ý cho Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn
Phạm, Thảo Ly
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45921
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005998.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.