Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT - FPT Online đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45929Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT - FPT Online đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45929