Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45935
Title: Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồ Sơn, Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Lê, Thị Kim Nhung, người hướng dẫn
Trần, Thị Minh Thảo
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45935
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005986.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.