Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45941
Title: Tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại Trung tâm giao dịch công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Đinh, Văn Toàn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huế
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45941
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005981.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.