Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45948
Title: Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá Thái Nguyên :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trịnh,Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Trần, Thị Thùy Linh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45948
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005975.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.