Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45954
Title: A study on change management post merger the case of PV Media : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thu Hà
TOSHIBA
Keywords: Công ty PV Media;Cơ cấu tổ chức;Quản trị kinh doanh;Quản trị thay đổi;Sát nhập doanh nghiệp
Issue Date: 2010
2015-11-16
Publisher: HSB
Abstract: Electronic Resources
80 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát lý thuyết về sát nhập doanh nghiệp, những thay đổi và quản trị sự thay đổi trong quá trình sát nhập. Nghiên cứu thực tiễn được thực hiện đối với một công ty Truyền thông – PV Media sát nhập với công ty PVFC Media. Phân tích dựa trên số liệu sản x (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45954
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005970.pdf
  • Size : 2.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.