Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45961
Title: Quản lý thu ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Lê, Thị Hồng Điệp, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Bích Vân
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60 34 04 10-- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45961
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008010.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.