Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45965
Title: Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh, người hướng dẫn
Đoàn, Thị Hậu
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế: 60310106 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45965
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008014.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.