Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45967
Title: Marketing xanh trong thu hút đầu tư của các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Hồ, Sĩ Dũng, người hướng dẫn
Trịnh, Thu Hương
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45967
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008016.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.