Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45973
Title: Thực thi chính sách thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Dương, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Hiền
Issue Date: 2015
2015-11-23
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45973
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006099.pdf
  • Description : 
  • Size : 669.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.