Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45977
Title: Một cách tiếp cận trong khai phá dữ liệu để chuẩn đoán bệnh tim cho bệnh nhân ngoại trú : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Authors: Vũ, Thị Hồng Nhạn , người hướng dẫn
Bùi, Xuân Trọng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHCN
Abstract: Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
62 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45977
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005720.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.