Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45981
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Hà, Văn Hội, người hướng dẫn
Đặng, Thị Thảo
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45981
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006063.pdf
  • Description : 
  • Size : 602.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.