Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45985
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay ưu đãi tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trần, Thị Anh Vân, người hướng dẫn
Nguyễn, Hải Anh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45985
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006059.pdf
  • Description : 
  • Size : 823.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.