Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45986
Title: Thu hút và sử dụng ODA ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi, người hướng dẫn
Vũ, Quỳnh Loan
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 63 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45986
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006056.pdf
  • Description : 
  • Size : 859.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.