Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45987
Title: Hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây : Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng
Authors: Tạ, Thị Lan Anh, người hướng dẫn
Tạ, Thị Lan Anh
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45987
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008157.pdf
  • Description : 
  • Size : 979.81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.