Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45988
Title: Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tới quyền tiếp cận dược phẩm và y tế công cộng tại Việt Nam: Luận văn ThS. Khoa học xã hội và hành vi: 6031
Authors: Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn
Mai, Thu Hằng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế: 60310106 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45988
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008023.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.