Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45992
Title: Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - VINACOMIN : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trần, Thế Nữ, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thủy
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 84 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45992
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006047.pdf
  • Description : 
  • Size : 865.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.