Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45997
Title: Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần thủy sản Mekong : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Phạm, Đức Cường, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thu Hoài
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45997
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006041.pdf
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.