Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45998
Title: Quản lý tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn, người hướng dẫn
Lê, Văn Lương
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45998
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006040.pdf
  • Description : 
  • Size : 855.06 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.