Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45999
Title: Phát triển ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Thăng Long: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn, người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Huy
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60340201 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45999
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008024.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.