Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46002
Title: Hoàn thiện chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Sông Đà 7 đến năm 2020, tầm nhìn 2030 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Viết Lộc, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Nhân
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46002
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006036.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.