Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46009
Title: Quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Trương, Quốc Cường, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Biên
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
88 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46009
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006023.pdf
  • Description : 
  • Size : 805.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.