Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46029
Title: Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Láng Hạ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Bình Giang, người hướng dẫn
Hà, Xuân Chiến
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46029
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005944.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.