Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46030
Title: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng Hạnh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46030
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005943.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.