Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46032
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp, người hướng dẫn
Lê, Văn Tuấn
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: uận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60 34 04 10 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46032
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008025.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.