Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46033
Title: Rào cản kỹ thuật trong các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 31 01 06
Authors: Hà, Văn Hội, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46033
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005940.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.