Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46037
Title: Chiến lược tuyển dụng nguồn nhân lực của Tổng công ty công trình giao thông 8, Bộ Giao thông : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Đỗ, Xuân Trường , người hướng dẫn
Vũ, Công Luận
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: 79 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46037
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008062.pdf
  • Description : 
  • Size : 979.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.