Chiến lược tuyển dụng nguồn nhân lực của Tổng công ty công trình giao thông 8, Bộ Giao thông : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46037Chiến lược tuyển dụng nguồn nhân lực của Tổng công ty công trình giao thông 8, Bộ Giao thông : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46037