Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46047
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Lã, Thị Kim Anh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính – Ngân hàng -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46047
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005913.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.