Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46052
Title: Phát triển các sản phẩm dịch vụ huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Lê, Văn Luyện, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Than Huyền
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế (Chương trình định hướng thực hành) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46052
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005903.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.