Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46053
Title: Quản lý thu bảo hiểm xã hội huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Nguyễn, Thùy Anh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thủy
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: uận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60 34 04 10 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46053
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008027.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.