Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46060
Title: Năng lực lãnh đạo cho cán bộ chính quyền cấp xã huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Phan, Kim Chiến, người hướng dẫn
Hồ, Việt Hùng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46060
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005894.pdf
  • Description : 
  • Size : 860.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.