Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46479
Title: Cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Thư , người hướng dẫn
Nguyễn, Hà Linh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46479
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005020_noi_dung.pdf
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.