Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46481
Title: Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Chi nhánh Lào Cai : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương , người hướng dẫn
Huỳnh, Minh Hải Đăng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46481
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005018_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.