Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46503
Title: Thực trạng phát triển khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội và hàm ý chính sách : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Phạm, Văn Ngọc , người hướng dẫn
Phạm, Thị Trang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46503
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004995_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.