Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46505
Title: Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trần, Thị Vân Anh , người hướng dẫn
Hoàng, Bá Vĩnh Dương
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Kinh tế
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46505
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004993_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.