Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46511
Title: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Phương
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính – Ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46511
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004987_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.