Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46540
Title: Quản lý rủi ro tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Thanh Chương , người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Hà
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46540
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004942_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.