Quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46542Quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46542