Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46565
Title: Văn hoá doanh nghiệp của Viettel trong giai đoạn chủ động hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Đỗ, Minh Cương , người hướng dẫn
Quách, Thị Ngọc Hà
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46565
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005190_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.