Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46571
Title: Năng lực lãnh đạo của đội ngũ quản lý cấp cao tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam - VPBOX : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Trần, Văn Tùng , người hướng dẫn
Đào, Đức Hiệp
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46571
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005184_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.