Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46572
Title: Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT – Chi nhánh Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Hoàng, Thị Thanh Vân , người hướng dẫn
Phạm, Hoàng Lân
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46572
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005083_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 967.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.