Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46575
Title: Những ảnh hưởng từ việc Việt Nam gia nhập WTO đến các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2013 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06
Authors: Nguyễn, Việt Khôi , người hướng dẫn
Vương, Thị Thu Thủy
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 68 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46575
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005180_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 841.19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.