Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46577
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Chi nhánh Hoàng Quốc Việt : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trần, Thị Hoa Mai
Trần, Văn Tú
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46577
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005178_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.