Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý chất lượng dịch vụ Internet cố định của VNPT Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý chất lượng dịch vụ Internet cố định của VNPT Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10